Tisztelt Kaposmérői Lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy 2012. április 5-én megalakult a Kaposmérői Víziközmű Társulat. Megköszönöm együttműködésüket, javaslataikat.

Kaposmérői Víziközmű Társulat

Székhely: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
Cégjsz.: 14-16-300053 Nyt: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 23949607-1-14
Bankszámla: Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposmérői Kirendeltsége 67100145-10100730

Kérjük, hogy a nyilvántartási számát az utalás során a közlemény rovatban szíveskedjék feltüntetni, illetve arra kérelmében, egyéb levelében szíveskedjék hivatkozni.

A Társulat az alábbi fizetési módokat fogadta el:

Természetes személy az érdekeltségi hozzájárulást szabad választása szerint megfizetheti

1. egy összegben; ez esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege minden egyes érdekeltségi egység után 180.000 Ft, fizetési határidő 2012. május 15.

vagy
2. lakás-takarékpénztárban gyűjtött megtakarítás, illetve az ez után kapott állami támogatás; ez esetben a rendes érdekeltségi hozzájárulás összege minden egyes érdekeltségi egység után 180.000 Ft; továbbá kamat- és ügyviteli költségek címén az érdekeltségi hozzájárulás-tartozás fennállásának idejére érdekeltségi egységenként havonta 1 200 Ft. A hozzájárulást havonta kell megfizetni minden hónap 15. napjáig, az első részlet 2012. május 15-én esedékes
vagy
3. a víziközmű társulat megalakulásától számított 5 év alatt 60 egyenlő részletben; ez esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege minden egyes érdekeltségi egység után 234.000 Ft, melyet havonta 3 900 Ft-os részletekben kell megfizetni. Az első részlet 2012. május 15-én esedékes; az ezt követő részletek minden hónap 15. napjáig esedékesek.

Jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben kell megfizetni. Az érdekeltségi hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként 180.000 Ft, fizetési határidő 2012. május 15.

Azon érdekelteknek, akik a társulat alakuló közgyűlésének napján érvényes engedéllyel rendelkező egyedi házi tisztítóművet üzemeltetnek az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben kell megfizetni. Az érdekeltségi hozzájárulás összege érdekeltségi egységenként 120.000 Ft, fizetési határidő 2012. május 15.

A Társulat megválasztotta tisztségviselőit is:

NÉV LAKCÍM TISZTSÉG
Prukner Gábor 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 5. Intéző bizottság (Társulat) elnöke
Pap József 7521 Kaposmérő, Kossuth L. u. 122. Intéző bizottság elnökhelyettese
Móhr Tibor 7521 Kaposmérő, József A. u. 24. Intéző bizottság tagja
Váci Sándorné 7521 Kaposmérő, Vörösmarty u. 8. Intéző bizottság tagja
Hideg László 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 16/b Intéző bizottság tagja

NÉV LAKCÍM TISZTSÉG
Kutiné Pozsonyi Éva 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 23. Ellenőrző bizottság elnöke
Benedek János 7521 Kaposmérő, Dózsa Gy. u. 18. Ellenőrző bizottság elnökhelyettese
Béres József 7521 Kaposmérő, Vörösmarty u. 27. Ellenőrző bizottság tagja


ALAPSZABÁLYZAT
BESZÁMOLÓ 2012
BESZÁMOLÓ 2012


Tisztelettel:
Prukner Gábor
polgármesterLETÖLTHETŐ SZÁNDÉKNYILATKOZATOK

Szándéknyilatkozat természetes személy részéről
Szándéknyilatkozat jogi személytől, jogi személyiség nélküli gazdálkodó érdekelttőlnagyítás a képre kattintva


A szennyvízelvezetéshez és tisztításhoz kapcsolódó víziközmű társulat szervezéséről

A Víziközmű Társulat

A Víziközmű Társulat a közfeladatait szolgáló tevékenységét az érdekeltségi területén végzi, tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.
Víziközmű Társulat esetén az a terület (területek) minősül érdekeltségi területnek, amelyen a Társulat által megvalósított vízilétesítmények szolgáltatása (vízellátás, szennyvízelvezetés, belterületi csapadék vagy talajvíz elvezetés) igénybe vehető. Egy érdekeltségi területen csak egy víziközmű társulat működhet. A Víziközmű Társulat közfeladata a település belterületi, illetve lakott területi részének közműves szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását megoldani. A társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni. A Víziközmű Társulat közfeladatát nem bevétel elérése céljából végzi, így áfa-visszaigénylésre a víziközmű beruházásai során nem jogosult. A Társulat közcélú feladatait a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, az érintett helyi önkormányzat és az állam költségvetési, illetve egyéb támogatásaiból látja el. A tagok által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás mértékét a taggyűlés állapítja meg, az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. A Víziközmű Társulat útján szervezett víziközmű-beruházásoknál, az érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezett lakosság, meghatározott feltételek esetén, a központi költségvetésből támogatás igénylésére jogosult. A Víziközmű Társulat a lakossági hozzájárulás megelőlegezésére külön jogszabály szerint, kedvezményes kamatfeltételek mellett hitelt vehet fel.

A Víziközmű Társulat szervezése

Figyelemmel a település érdekeltségi területén található ingatlanok számára, a Víziközmű Társulat létrehozása meghatalmazottak segítségével kerül megvalósításra. Ennek az eljárásnak az a lényege, hogy a társulat létrehozását előzetes szándéknyilatkozat aláírásával támogató ingatlantulajdonosokat (és érdekeiket) írásos meghatalmazással bárki képviselheti. Így biztosítható a Víziközmű Társulat alakuló taggyűlés határozatképessége. Egy meghatalmazott maximum 100 egységet képviselhet. Így az ingatlan tulajdonosok helyett csak a meghatalmazottak részvétele kötelező a gyűlésen. A lakosság és a jogi személyek részéről a szervezés során a belépéshez szükséges összes dokumentum aláírásra kerül, ezeket a szervezés során begyűjtésre kerülnek. Az ingatlantulajdonnal, vagy tulajdonrésszel rendelkező lakosság a szervezés során a belépési szándéknyilatkozat aláírásával vállalja a társulati tagságot, egyben kiválasztja az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módját. (Egyidejűleg megköti a lakás-előtakarékossági szerződést is). A Társulat létrehozásához az ingatlantulajdonosok 67 %-os belépési aránya szükséges. Ha a többség dönt a társulat megalakításáról, a hozzájárulás megfizetése mindenki számára kötelezővé válik, a nem fizető tagoktól adók módjára behajtható (a 160 / 1995. Korm. Rend alapján).
A Víziközmű Társulat szervezésére várhatóan 2012 évben kerül sor.

Bővebb információ: a 06 80/205-259 zöld számon


MEGHÍVÓ

A Kaposmérői Víziközmű Társulat megalakítását előkészítő Szervező Bizottság befejezte munkáját. A társulat megalakításának jogi és gazdasági előfeltételei biztosítottak. Ennek alapján a Szervező Bizottság a társulat alakuló közgyűlését

2012. április 5-én (csütörtökön) 18.00 órára
(regisztráció 17.30 -tól)

összehívja.

Az alakuló közgyűlés helye:

Kaposmérő, Hunyadi János ÁMK tornaterme
(Hunyadi J. u. 9-11.)

Ezúton is tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a Kaposmérői Víziközmű Társulat beruházásában megvalósuló közművesítés részleteiről az érdekeltek az alakuló közgyűlés előtt az érintett település - Kaposmérő község - polgármesteri hivatalában szerezhetnek előzetes információkat. Ugyanitt tekinthetik meg a megalakítandó Víziközmű Társulat Alapszabályának tervezetét is.
Kérjük az érdekelteket, hogy személyes részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni az alakuló közgyűlés sikerét.

Kaposmérő, 2012. március 6.

Tisztelettel:
Prukner Gábor
Kaposmérő község polgármestere
a Szervező bizottság elnöke