Állásajánlat – pályázat kirendeltség-vezető munkakör betöltésére 2022

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

kirendeltség-vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfő – Kiskorpád – Jákó – Kirendeltsége

 • 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221.
 • 7524 Kiskorpád, Petőfi Sándor utca 20.
 • 725 Jákó, Kossuth utca 112.

Ellátandó feladatok:

A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó törvény (Kttv.) szabályozására), valamint a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a kirendeltség vezető feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése Kaposfő – Kiskorpád – Jákó Kirendeltség vonatkozásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfő-Kiskorpád-Jákó Kirendeltségének vezetése. Gondoskodik a testületi és bizottsági üléseken elhangzottak hangszalagra vételéről, a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, elkészítéséről és felterjesztéséről.  Testületi és bizottsági határozatok elkészíttetése, a határozat végrehajtását végzőknek, a hivatali ügyintézők és más érdekeltek részére történő megküldése. Testületi határozatok nyilvántartásának ellenőrzése, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérése, a végrehajtásáért felelősök felhívása az intézkedésre. A helyi önkormányzati szabályzatok és rendeletek megszerkesztése, és az érintettek részére történő átadása. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. Testületi előterjesztések elkészítése. Országos és helyi választások (általános, időközi), népszavazás lebonyolításában való közreműködés. Képviselő-testület közmeghallgatásának előkészítése, meghallgatáson elhangzó panaszok bejelentések, jegyzőkönyvben történő rögzítésének biztosítása és a kérdések megválaszolása céljából az illetékes hivatali ügyintézőhöz, vagy képviselő-testületi bizottsághoz történő eljuttatása. Helyi esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása. Ellenőrzi az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek érvényesülését. Munkaügyi feladatok ellátása, a Kirendeltség dolgozói és az önkormányzatok intézményeiben dolgozók munkaüggyel kapcsolatos dolgainak kira rendszerben történő ellenőrzése és rögzítése.

Továbbá ellátja a felettese által eseti megbízás alapján adott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • közigazgatási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jegyzői, aljegyzői tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű ASP ismerete,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • minimum 2 év közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz
 • iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 05.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mészáros Renáta jegyző nyújt, a 82/477-001 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7561 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kirendeltség vezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat elbírálását követően az eredményről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

Kaposmérő, 2022. 11. 22.

dr. Mészáros Renáta

jegyző