Álláspályázat hirdetkirendeltség-vezető munkakör betöltésére 2023

.

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

kirendeltség-vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.

Ellátandó feladatok:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfő – Kiskorpád – Jákó – Kirendeltségének vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Kaposfő-Kiskorpád-Jákó Kirendeltségének vezetése. Gondoskodik a testületi és bizottsági üléseken elhangzottak hangszalagra vételéről, a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, elkészítéséről és felterjesztéséről.  Testületi és bizottsági határozatok elkészíttetése, a határozat végrehajtását végzőknek, a hivatali ügyintézők és más érdekeltek részére történő megküldése. Testületi határozatok nyilvántartásának ellenőrzése, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérése, a végrehajtásáért felelősök felhívása az intézkedésre. A helyi önkormányzati szabályzatok és rendeletek megszerkesztése, és az érintettek részére történő átadása. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. Testületi előterjesztések elkészítése. Országos és helyi választások (általános, időközi), népszavazás lebonyolításában való közreműködés. Képviselő-testület közmeghallgatásának előkészítése, meghallgatáson elhangzó panaszok bejelentések, jegyzőkönyvben történő rögzítésének biztosítása és a kérdések megválaszolása céljából az illetékes hivatali ügyintézőhöz, vagy képviselő-testületi bizottsághoz történő eljuttatása.

Továbbá ellátja a felettese által eseti megbízás alapján adott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz
 • iskolai végzettségeket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mészáros Renáta jegyző nyújt, a 82/477-001 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7561 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kirendeltség vezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. A pályázat elbírálását követően az eredményről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt.

Kaposmérő, 2023. 08. 02.

dr. Mészáros Renáta

jegyző