Étkeztetés térítési díjak változása 2022. július 1-től

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.01). rendelet módosításáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1 § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2 § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

dr. Mészáros Renáta jegyző
Prukner Gábor polgármester

1 . melléklet

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) óvodai étkezési térítési díj háromszori étkezés esetén: 665,- Ft
b) bölcsődei étkezési térítési díj négyszeri étkezés esetén: 625,- Ft

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az étkeztetés térítési díjáról szóló 17/2004. (V.1.) rendelet módosításáról
Kaposmérő község Önkormányzatának képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 3. § (4) bek., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146-151. § alapján az önkormányzat által fenntartott általános iskolai napköziben, napközi otthonos óvodában, az idősek klubjában, a házi segítségnyújtásban, ill. szociális étkeztetésért, ill. az ellátásért fizetendő térítési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

1 § (1) Az étkeztetés térítési díjáról szóló Kaposmérő község képviselő testületének 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az étkeztetés térítési díjáról szóló Kaposmérő község képviselő testületének 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2 § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

dr. Mészáros Renáta jegyző
Prukner Gábor polgármester

1 . melléklet

Az étkeztetés térítési díjáról szóló Kaposmérő község képviselő testületének 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. pont a)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 665,- Ft
b) napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 820,- Ft
c) napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 672,- Ft
d) napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 525,- Ft
e) felnőtt előfizetők térítési díja: 980,- Ft”

2 . melléklet

Az étkeztetés térítési díjáról szóló Kaposmérő község képviselő testületének 17/2004 (IV.27..) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Szociális étkezés igénybevétele esetén: 772,- Ft + ÁFA/nap