Kaposmérői Bokréta Óvoda És Mini Bölcsőde beiratkozás 2023.

Kaposmérői Bokréta Óvoda És Mini Bölcsőde beiratkozás 2023.

A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde várja azon szülők jelentkezését, akik a 2023/2024-es nevelési évtől kérik gyermekük óvodai és mini bölcsődei elhelyezését.

Az óvodai beiratkozás és a mini bölcsődei felvételi kérelem leadásának időpontja:

2023. április 24-25. 8.00-17.00 óráig.

A beiratkozás helyszíne Kaposmérő, Hunyadi u. 11.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • ­A gyermek anyakönyvi kivonata, a szülők nevére kiállított személyazonosító igazolvány.
  • A gyermek és a szülők nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek TAJ kártyája.
  • Amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel kérjük ezeket is bemutatni.

Az óvoda felvételi körzete Kaposmérő és Kaposújlak, a mini bölcsőde felvételi körzete Kaposmérő.

Az intézmény az óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitel szerűen az óvoda felvételi körzetén kívül él.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje:
2023. május 24
.

Felhívjuk a 2020. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező!

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2023. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, azaz a Kaposvári Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

A felvételi kérelem elutasítás esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38.§-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Marácziné Keresztes Katalin

intézményvezető

Elérhetőségeink:

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 11.

Tel: 06 82 477-014, 06 70 933 9638

E-mail: bokreta.ovoda@kapos-net.hu

Web: https://kaposmero.hu/ovoda-bolcsode/