Kaposmérő

Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézményünk Somogy Megyében, Kaposvártól, a megyeszékhelytől 8 km-re, nyugatra, a 61-es főút mentén elterülő település, Kaposmérő központjában, az általános iskola és az önkormányzat épülete között helyezkedik el, egy 4 csoportos óvodából és egy mini bölcsődéből áll. Óvodánkban 120, mini bölcsődénkben 7 (+1) gyermek nevelésére van lehetőségünk. 
A kb. 2500 lelkes települést délen a Zselici dombok erdőséggel körülvett, egészséges zöldövezete határolja. 1963-ban kezdte meg működését a mai helyén az egycsoportos, egy óvónőt, egy dajkát és egy szakácsnőt foglalkoztató állandó intézmény, mely a megfelelő átalakítások után vált a 3 – 6 éves gyermekeket fogadó nevelő intézménnyé, azaz napközi otthonos óvodává.  
1974-ben két csoportos lett az óvoda, majd 1983-tól már négy csoportos óvodában fogadhatták a gyermekeket, melyet társadalmi és intézményi összefogás eredményeként bővítettek. 

A gyermeklétszámmal párhuzamosan emelkedett az óvoda dolgozói létszáma is. 2006-tól oly mértékben csökkent a gyermeklétszám, hogy az intézmény 3 éven át három csoporttal működött tovább. 2009-től ismét megemelkedett a gyermekek létszáma, így az óvoda újra 4 csoporttal működött, ahogy napjainkban is. Óvodánk működését Kaposmérő önkormányzata, mint fenntartó biztosítja. A Kaposmérői Bokréta Óvodát 2008-ban kezdték felújítani. Ekkor kapott az épület egy külső szigetelést, elkészült a jelenlegi homlokzat és felújították az eredeti épület tetejét is. 2011-ben tovább folytatódtak a felújítási munkálatok és kicserélték nyílászárók egy részét, felújították a mosdókat. 2013-ban befejeződött a nyílászárók cseréje, a falakat kifestették és végül napkollektorokat szereltek fel, hogy óvjuk környezetünket és csökkentsük az intézmény energiafelhasználásának költségeit. 2020 szeptemberében pedig elkészült az új, minden balesetvédelmi szempontnak megfelelő és a gyermeki igényeket teljes mértékben kielégítő udvar, amelyet a fenntartó önkormányzat támogatásával és pályázati úton nyert forrásból sikerült újjáépíteni.   
2021. júniusától Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde néven új intézmény alakult. Óvodánk mellett mini bölcsődei telephely is elkezdte működését, mely új épületével, udvarával, csodálatos gyermekközpontú berendezésével minden igényt kielégít. 
Intézményünk működési területét Kaposmérő és Kaposújlak adja. Jönnek gyermekek óvodánkba Kaposmérő szomszédos településeiről, így Bányáról, Bárdudvarnokról, Kaposfőről, Kiskorpádról, sőt Kaposvárról is.

Elérhetőségeink: Kaposmérői Bokréta Óvoda,
Kaposmérő, Hunyadi u. 11.
Telefon: 06 82 477-014
Mobil: 06 70 933 9638

Óvodai Pedagógiai programunk

Óvodánk a „Környezetünk – hagyományaink” című pedagógiai programmal dolgozik, melyet nevelőtestületünk készített és a mai napig folyamatosan fejleszt. Középpontjában a jeles napok, ünnepi szokások, a néphagyományőrzés áll. Kiemelt területe természeti és társadalmi környezetünk hagyományainak ápolása. 
Kultúránkat csak úgy tudjuk átörökíteni a következő generációnak, ha mindennapjainkba beépítjük mindazokat a tevékenységeket, melyek életkoruknak megfelelően közvetítik a természet körforgásához, múltunk és jelenünk hagyományaihoz fűződő tartalmakat, a jeles napokról való megemlékezés pedig ünnepként teszi színesebbé, tartalmasabbá óvodai életünket.
A gyermekek nevelésével összefüggésben figyelembe vesszük óvodánk társadalmi környezetét, a családok szociokulturális hátterét, a szülők igényeit, személyi és tárgyi feltételeinket, valamint helyi sajátosságainkat, nevelésünk eddigi hagyományait. Óvodai nevelésünkkel törekszünk a társadalmi különbségek csökkentésére, az esélyegyenlőség biztosítására.

Mit jelent számunkra a jó óvoda

A jó óvoda, ahogy a jó óvodapedagógusok mondják, érzelmi anyaöl, ahol derűs, egyenletes, ráérős és ritmikus az élet. A jó óvodában a gyermekek a nap nagy részét szabad játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik.   A jó óvoda legnagyobb értéke a játék. A fejlődés, a fejlesztés színtere, eszköze és megvalósulási módja is a játék. Minden a szabad játék keretében történik, annak gazdagítását szolgálja.
A jó óvodában a gyermekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődhetnek, ugyanakkor a közös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események összetartják a csoportot, és a közös hagyományok, szokások mentén tudnak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni. 
Nem kényszerítik a gyermeket életkor-idegen tevékenységekre, felesleges szereplésekre, kötött programokra, túl korai tanulásra. 
A gyermekek átélhetik a tevékenység örömét, mert nem várnak tőlük mást, csak azt, amit maguktól és örömmel tenni képesek. Megerősítik mindazt, amit a kisgyermekek már a családban elsajátítottak, és kiegészítik olyan szokásokkal, viselkedésmintákkal, amelyek csak a közösségben sajátíthatók el.

Bölcsődei Szakmai programunk

Intézményünkben családias, harmonikus légkörben, állandó értékrend alapján, mindig a gyermek elsődleges érdekeit szem előtt tartva folyik a nevelés-gondozás, melyben minden gyermek egyenlő eséllyel részesül. Fontos számunkra a szülőkkel való kölcsönös bizalmon alapuló folyamatos, szoros együttműködés, mert legfőbb érték a gyermek, annak testi-lelki egészsége.

Célunk a teljes gyermeki személyiség életkori sajátosságokhoz, egyéni képességekhez igazodó differenciált fejlesztése. Gyermekeink bölcsődei életéhez jól működő, sikeres, magas szakmai, módszertani kulturáltsággal rendelkező nevelő, gondozó környezetet biztosítunk.
A bölcsőde az intézményes nevelés első lépcsőfoka, ahol a kisgyermekes szülők először válnak meg gyermeküktől. Itt tapasztalják meg a családon túl a közösségi nevelés hangsúlyos szerepét.
Olyan intézmény megalakítása és folyamatos működtetése a célunk, amely a község életében jelentőséggel bír. 

Munkatársaink

Intézményvezető: Marácziné Keresztes Katalin
Óvodatitkár: Halmainé Krasznai Krisztina Ilona

Óvoda
Tulipán csoport
Óvodapedagógusok: Markóné Sovák Kinga, Sipos Tímea Diána
Dajka: Pálfi Istvánné

Liliom csoport
Óvodapedagógusok: Heffterné Decsi Judit, Juhász Nikolett
Dajka: Torma Adrienn

Napraforgó csoport
Óvodapedagógusok: Bertalanné Ábrahám Tímea, Horváthné Baumgartner Gyöngyi
Dajka: Fülöp Dóra

Százszorszép csoport
Óvodapedagógusok: Fajtainé Kertész Ágnes, Kutasné Pap Rózsa
Dajka: Gaál Gabriella

Mini Bölcsőde
Kisgyermeknevelő: Törzsökné Kászonyi Tímea Brigitta
Bölcsődei dajka: Bokor Ildikó

Adatok

Intézmény adatai

OM azonosító: 202130
PIR szám: 809429
Adószám: 15809427-1-14
Intézmény neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde
Székhely címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi János utca 11.
Székhelyének megyéje: Somogy
Intézményvezető neve: Marácziné Keresztes Katalin
Telefonszáma: 82/477014
E-mail címe: bokreta.ovoda@kapos-net.hu

Fenntartó adatai

Fenntartó: Kaposmérő Község Önkormányzata
Fenntartó címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.
Fenntartó típusa: községi önkormányzat
Képviselő neve: Prukner Gábor
Telefonszáma: 82-577-410
E-mail címe: kaposmero@kapos-net.hu

Az intézmény működő feladatellátási helyei

001 - Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde (7521 Kaposmérő, Hunyadi János utca 11.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés

002 - Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde (7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9)
Ellátott feladatok:
- bölcsődei ellátás

Kattintson a fenti címekre!

Kaposmérő Mini Bölcsőde