Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 2023

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kaposmérő Községi Önkormányzat az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004 (V.1.) rendelete és az az önkormányzat vagyonának értékesítésére, hasznosítására, a szolgáltatások ellátásának biztosítására vonatkozó versenyeztetés (pályázati eljárás) szabályairól, a szerződéskötés rendjéről szóló 6/2001. (VI.27.) rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Kaposmérő Községi Önkormányzata

7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya: 

a Kaposmérő belterületi 368 hrsz-ú 3423 m2 alapterületű, kivett általános iskola megnevezésű, természetben a Kaposmérő, Kossuth L. utca 66. szám alatt található Kaposmérő Községi Önkormányzatának 1/1 tulajdoni arányban tulajdonát képező ingatlan értékesítése. Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

Az ingatlan jellege: lakóház.

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a www.kaposmero.hu oldalon megtekinthetők.

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 23.600.000,- Ft, azaz bruttó huszonhárommillió-hatszázezer forint.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat az 368 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére”.

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű 3 db árajánlat kerül tovább licittárgyalásra, melyet a Jogi- és Ügyrendi Bizottság a Polgármesterrel folytat le.

8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– az ajánlattevő neve és címe/székhelye

– a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

– a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat

– fizetés módjának leírása és vállalás a szerződéskötéstől számított 60 napon belül a teljes vételár megfizetéséről.

9.) Az ajánlatok benyújtása, eredményhirdetés:

Ajánlat 2023. augusztus 31. 16.00 óráig beérkezőleg nyújtható be a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal (7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.)

A döntést Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.

Az eredményhirdetés várható ideje: 2023. szeptember 30.

10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ  a kaposmero@kapos-net.hu címen.

12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlant megtekinteni előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a hivatalban személyesen, a 70/978-0461 telefonszámon, vagy email-ben a kaposmero@kapos-net.hu címen van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

A pályázati kiírás Kaposmérő Községi Önkormányzata honlapján, facebook oldalán és hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

A közművek elérhetőségének, valamint az ingatlan beépítési lehetőségeinek vizsgálata az ajánlattevő feladata.

Kaposmérő, 2023. 08. 01.

Prukner Gábor polgármester